watersportvereniging "Waalwijk"

De jachthaven die toegang geeft tot het hart van Brabant


 Haven

  Welkom

  Nieuws

  Nieuwe Jachthaven

  Geschiedenis

  Ons Adres

  Ligplaatsinformatie

  Clubhuis

  Faciliteiten

  Omgeving

  Tarieven

  Walstalling

  Haven

  Verplichte controle vaartuigen

  Jeugd in actie op het water

  Bemanningswissel Kikarow 5 mei 2019

  Koppelingen

  Fotogalerie

  Relaties
Het uitbaggeren van onze verenigingshaven leefde al vanaf de oprichting in 1985. Meningen
verschilden over oorzaak en gevolg van het dichtslibben, maar een ding was duidelijk voor het
toenmalige bestuur: het baggeren ligt in de handen van de eigenaresse. De Gemeente
Waalwijk heeft daarom dan ook ingestemd met het opnemen van deze constatering in het
huurcontract.

En zie, in het jaar 2000 werden er serieuze plannen ingediend om onze haven tegelijkertijd met
de industriehaven Waalwijk en de toegang vanaf de Bergse Maas onderhanden te nemen. Er
volgde veel overleg met de Gemeente Waalwijk met als resultaat een prachtige haven met
voldoende diepgang en een welhaast geheel vernieuwde aanblik qua steigers en de daarbij
behorende voorzieningen.

Gelet op het besluit Beheer Haringvlietsluizen die aangeeft dat er in 2005 een
beheersprogramma genaamd "De Kier" in werking treedt die een getijdenverschil van een
dergelijke 70 cm. teweeg zal brengen, zag het bestuur zich genoodzaakt na te denken over
drijvende steigers op dat gedeelte dat nog voorzien was van vaste steigers. Toen de Gemeente
Waalwijk bereid bleek de damwand aan de zuidzijde te vernieuwen, besloot het Bestuur al snel
deze steigers te vervangen.

Samen met de hoofdverantwoordelijke van de Gemeente Waalwijk, die een bijzondere liefde
voor de watersport aan de dag legde, werd de basis gelegd voor het welslagen van dit project.
Onze haven gaf in die dagen een troosteloze aanblik te zien. Een grote plas water, meer niet.

De haven werd uitgebaggerd tot op een diepte van NAP - 175 cm. Waarna de haven weer snel
ingericht werd. Op zaterdag 19 mei 2001 (net voor het seizoen) brak het moment aan dat de
boten weer afgemeerd konden worden aan de teruggeplaatste steigers.

Een vaste kern van werkers binnen en buiten onze vereniging hebben bijzonder veel werk verzet
en dankzij deze mensen is in een sneltreinvaart onze haven weer ingericht als jachthaven.

U bent als gast of passant van harte welkom!